Huzurevleri
    
Öğrenmeyi bırakmış insan yaşlıdır, ister yirmi ister seksen yaşında olsun. (Henry Ford)
İLKELERİMİZ

Tüzüğümüzün 6. maddesine göre Derneğimizin ilkeleri;

Derneğin İlkeleri

Madde 6 Dernek amacını gerçekleştirmek için:

  1. Dernekçe bakım ve koruma altına alınanların gereksinimlerini ve bağlı kuruluş müdürlüklerinden gelecek istekleri, yönetim kurulunca ya da yardımcı kuruluşları yoluyla saptayarak önceliğine, önemine, bütçe durumuna göre karşılar.
  2. Faaliyetini daha verimli ve yaygın bir duruma getirme yönünde çaba gösterir. Üyeleri ile ilişkilerini geliştirmeye, yararlı yeni üyeler kazanmaya, gönüllü görevlilerinin sayısını çoğaltmaya, tüzüğün ilgili maddelerinde sayılan gelirlerini arttırmaya ve böylece derneğin geniş çapta tanıtılıp geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaya çalışır.
  3. Üyeleri, bağlı kuruluşları, gönüllüleri, çalışanları ile bakılanlar arasındaki ilişkileri, karşılıklı anlayış, dürüstlük, adalet, eşitlik, iyi niyet, saygı, insan sevgisi ve görev, yetki, sorumluluk esaslarına göre düzenler.
  4. Çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, onların haklarıyla ilgili olarak, ırk, dil, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engellere dayanan ayrımcılık yapmamayı ilke edinir.
  5. Dernek ile ilgili mali ve idari konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde, şeffaflık ilkesine bağlı olarak açıklar. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, tutulmasına göz yummaz ve yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermez.
  6. Yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumlulukları çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkelerini benimser.
  7. Tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı, adil ve hakkaniyete uygun davranmayı ilke edinir; sunacağı yardım ve hizmetler yönünden ırk, dil, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engellere dayanan ayrımcılık yapmaksızın herkese ulaşmayı ve yardımcı olmayı amaçlar.
  8. Tüm faaliyetlerinde hukuk düzenine saygı gösterir. Bu kapsamda; tüm yasal düzenlemeler ile yurtdışında beraber çalışma yürüttüğü veya faaliyete bulunduğu kuruluşların ülke yasalarına uyar, yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülükleri yerine getirir.
  9. Yapılacak yardımların yerinde olması ve kullanılmasını sağlamak üzere gerekli inceleme ve denetlemeleri yapar veya yaptırır.

 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet